هیئت مدیره دوره هشتم

ردیفنامنام خانوادگیسمت در هیئت مدیرهمحل خدمتتصویرکارنما
۱رضاقره باغیعضو اصلی و رئیساورژانس تهران
۲علیعباسی بگلوعضو اصلی و نائب رئیساورژانس تهران
۳داودآیتی نسبعضو اصلی و معاون پشتیبانی و خزانه داریاورژانس تهران
۴حسینخرمیعضو اصلی و معاون اجرائیاورژانس البرز
۵روح اللهبهبودی گروعضو اصلی و معاون آموزش همگانیاورژانس خراسان رضوی
۶جمالرحیم پور بیدرونیعضو اصلی و معاون امور حقوقی و قوانیناورژانس گیلان
۷امیرشریعتی زادعضو اصلی و معاون امور پارلمانیاورژانس بوشهر
۸مرضیهروشنعضو اصلی و معاون امور بانواناورژانس البرز
۹رجبعلیقدرت آبادیعضو اصلی و معاون کانونهای استانی – سخنگواورژانس گلستان
۱۰محمدرضاحبیبیعضو علی البدل اورژانس قم
۱۱حسینفاطمی مواللوعضو علی البدلاورژانس تهران
۱۲امیننادرانعضو علی البدل و معاون بین المللاورژانس تهران
۱۳مهدیغفوریان رمضان بندرآبادعضو علی البدل و معاون فرهنگی و رفاهیاورژانس خراسان رضوی
۱۴محمدحسینرحیمی دوستبازرس اصلیاورژانس تهران
۱۵امیرصادقی سنابادیبازرس علی البدلاورژانس تهران
دکمه بازگشت به بالا