هیئت مدیره دوره هفتم

ردیفنامنام خانوادگیسمت در هیئت مدیرهمحل خدمتتصویرکارنما
۱رضاقره باغیعضو اصلیاورژانس تهران*کارشناس پرستاری
*۲۱ سال سابقه کار بالینی در اورژانس تهران و بیمارستان ها
*رئیس انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۹-۱۴۰۱
*سخنگوی انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۸-۱۳۹۹
۲حسین قلی پورعضو اصلیاورژانس تهران*کارشناس پرستاری
*۱۹ سال سابقه کار بالینی در اورژانس تهران و بیمارستان ها
*رئیس انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۸-۱۳۹۹
*سرپرست پایگاه در ناحیه شمال اورژانس تهران ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳نادرقاضیعضو اصلیاورژانس تهران*کاردان فوریتهای پزشکی
*نائب رئیس انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۸-۱۳۹۹
*۱۵ سال سابقه کار در اورژانس تهران
۴فرهادآقاییعضو اصلیاورژانس تهران*کارشناس پرستاری
*۲۰ سال سابقه کار در اورژانس تهران و بیمارستان ها
*خزانه دار انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۵حمیدایرانشاهیعضو اصلیاورژانس تهران*کارشناس پرستاری
۶محمدحسینرحیمی دوستبازرس اصلیاورژانس تهران*کارشناس هوشبری
۲۷ سال سابقه کار در اورژانس تهران
بازرس انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۸-۱۴۰۱
۷علیعباسی بگلوعضو علی البدلاورژانس تهران *کاردان هوشبری
*کارشناس مدیریت حرفه ای امداد در سوانح طبیعی
*۱۷ سال سابقه کار بالینی در اورژانس تهران و بیمارستان گلستان نداجا
*۱۰ سال سابقه مدیریت فضای مجازی
*طراحی و تولید محتوای سایتهای نظام پرستاری تهران،نظام پرستاری اسلامشهر، انجمن فوریتهای پزشکی ایران،حیان نیوز و ….
*تحلیلگر مسائل حوزه سلامت
*نائب رئیس انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۹-۱۴۰۱
*معاون اجرایی نظام پرستاری اسلامشهر ۱۳۹۹-۱۴۰۲
*عضو هیئت مدیره انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۸-۱۴۰۱
*مدیر روابط عمومی انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۸-۱۴۰۱
*عضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران ۱۳۹۸-۱۴۰۲
*مسئول روابط عمومی نظام پرستاری تهران ۱۳۹۸-۱۴۰۲
*عضو هیئت نظارت مجمع صنفی نشریات دانشجویی کشور سال ۱۳۸۳-۱۳۸۷
*مسئول بسیج دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۸حسینخرمیعضو علی البدلاورژانس البرز*کارشناس فوریتهای پزشکی
*۲۵ سال سابقه کار در اورژانس تهران و کرج و بجنورد
*مسئول کمیته آموزش و پژوهش هیئت پزشکی ورزشی خراسان شمالی
*مسئول سلامت باشگاههای ورزشی خراسان شمالی
۹مهدیایرانیبازرس علی البدلاورژانس قزوین*بهیار
*۳۰ سال سابقه کار در اورژانس قزوین و بیمارستانها
*رئیس خانه پرستار قزوین
دکمه بازگشت به بالا