وظایف بازرس انجمن فوریتهای پزشکی ایران به شرح زیر است:

 1. نظارت و بازرسی بر عملکرد انجمن فوریتهای پزشکی ایران و واحدهای مرتبط با آن:
 • بررسی تطابق عملکرد انجمن با اساسنامه، مقررات و قوانین حاکم
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی
 1. بررسی گزارش های مالی و بودجه انجمن:
 • بررسی صورت های مالی، بودجه و هزینه ها
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی و محاسباتی
 1. گزارش دهی به مجمع عمومی:
 • ارائه گزارش مکتوب از وضعیت عملکرد و امور مالی انجمن در هر دوره مالی
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی در صورت وجود تخلفات یا کاستی ها
 1. همکاری با هیئت مدیره و سایر کارگروه های انجمن:
 • مشارکت در تصمیم گیری ها در حوزه های مختلف
 • کمک به تهیه و بازنگری مقررات و آیین نامه های انجمن

در مجموع، بازرس انجمن فوریتهای پزشکی ایران مسئول نظارت و کنترل بر حسن اجرای اساسنامه و قوانین انجمن است.

دکمه بازگشت به بالا