هیئت مدیره دوره ششم

ردیفنامنام خانوادگیسمت در هیئت مدیرهمحل خدمتتصویرکارنما
۱سعیدمهرسروشعضو اصلیاورژانس تهران
۲رضا صمدپورعضو اصلیاورژانس تهران
۳عرفانیانعضو اصلیاورژانس تهران
۴عضو اصلیاورژانس تهران
۵عضو اصلیاورژانس تهران
۶محمدقادریبازرس اصلیاورژانس تهران
۷عضو علی البدلاورژانس تهران
۸عضو علی البدلاورژانس البرز
۹بازرس علی البدلاورژانس قزوین
دکمه بازگشت به بالا