ردیفعنوان قوانینفایل دانلود
۱قانون کاردانلود
۲قانون خدمات کشوریدانلود
۳قانون ارتقاءبهره وری کارکنان بالینی نظام سلامتدانلود
دستورالعمل اجرای هماهنگ قانون ارتقاء بهروریدانلود
مجموعه مباحث قانون ارتقا بهره وریدانلود
ساعات موظفی کادر پرستاری مطابق قانون ارتقاء بهره وریدانلود
رای وحدت رویه دادنامه ۱۳۴۵ دیوان در مورد قانون بهره وریدانلود
رای وحدت رویه دادنامه ۱۸۹۷ الی ۱۸۹۹ دیوان در مورد شمول قانون ارتقای بهره وری نظام سلامت بر مشاغل فوریت‌های پزشکی
دانلود
رد اعمال ماده ۹۱ در بهره وریدانلود
کلیه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداریدانلود
۴اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشوردانلود
اساسنامه سازمان نظام پرستاری کشوردانلود
آیین نامه داخلی هیئت مدیره های نظام پرستاریدانلود
۵اساسنامه انجمن فوریتهای پزشکی ایراندانلود
۶ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه و رتبه شغلیدانلود
۷قوانین مرخصی – انواع مرخصی – آیین نامه حضور و غیابدانلود
۸قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاریدانلود
۹تعرفه های پرستاریدانلود
۱۰خدمات استاندارد شده پرستاریدانلود
۱۱استانداردهای حرفه ای پرستاریدانلود
۱۲آیین نامه مشاغل سخت و زیان آوردانلود
۱۳نحوه بازنشستگی پرستاران در دستگاههای مختلفدانلود
۱۴شمول پرستاران در قانون مشاغل سخت و زیان آوردانلود
۱۵دانلود
۱۶دانلود
۱۷بیانیه گام دوم انقلابدانلود
۱۸قانون برنامه پنجساله ششم توسعهدانلود
۱۹قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامیدانلود
۲۰چگونگی بهره مندی و استفاده جانبازان از تقلیل یا کسر ساعت کاریدانلود
۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگراندانلود
۲۲قانون ادامه خدمت ایثارگران مشمول تا ۳۵ سالدانلود
۲۳شرایط اعاده به کار جانبازان بازنشستهدانلود

دکمه بازگشت به بالا