ردیفعنوان قوانینفایل دانلود
۱قانون کاردانلود
۲قانون خدمات کشوریدانلود
۳قانون ارتقاءبهره وری کارکنان بالینی نظام سلامتدانلود
۴دستورالعمل اجرای هماهنگ قانون ارتقاء بهروریدانلود
۵مجموعه مباحث قانون ارتقا بهره وریدانلود
۶ساعات موظفی کادر پرستاری مطابق قانون ارتقاء بهره وریدانلود
۷رای وحدت رویه دادنامه ۱۳۴۵ دیوان در مورد قانون بهره وریدانلود
۸رای وحدت رویه دادنامه ۱۸۹۷ الی ۱۸۹۹ دیوان در مورد شمول قانون ارتقای بهره وری نظام سلامت بر مشاغل فوریت‌های پزشکی
دانلود
۹رد اعمال ماده ۹۱ در بهره وریدانلود
۱۰کلیه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداریدانلود
۱۱اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشوردانلود
۱۲اساسنامه سازمان نظام پرستاری کشوردانلود
۱۳آیین نامه داخلی هیئت مدیره های نظام پرستاریدانلود
۱۴آیین نامه داخلی کانون های استانی انجمن فوریتهای پزشکی ایراندانلود
۱۵ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه و رتبه شغلیدانلود
۱۶قوانین مرخصی – انواع مرخصی – آیین نامه حضور و غیابدانلود
۱۷ضوابط اجرائی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرائیدانلود
۱۸قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاریدانلود
۱۹تعرفه های پرستاریدانلود
۲۰خدمات استاندارد شده پرستاریدانلود
۲۱استانداردهای حرفه ای پرستاریدانلود
۲۲آیین نامه مشاغل سخت و زیان آوردانلود
۲۳نحوه بازنشستگی پرستاران در دستگاههای مختلفدانلود
۲۴شمول پرستاران در قانون مشاغل سخت و زیان آوردانلود
۲۵قوانین و آرای دیوان عدالت اداری برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمیدانلود
۲۶قانون استخدام کشوریدانلود
۲۷آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشوردانلود
۲۸آئین نامه حراستهادانلود
۲۹اظهار نظر در مورد طرح حراستهادانلود
۳۰کلیات طرح الزام حراست‌ها به اجرای قوانین موضوعه کشور تصویب شددانلود
۳۱بیانیه گام دوم انقلابدانلود
۳۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعهدانلود
۳۳قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامیدانلود
۳۴چگونگی بهره مندی و استفاده جانبازان از تقلیل یا کسر ساعت کاریدانلود
۳۵قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگراندانلود
۳۶قانون ادامه خدمت ایثارگران مشمول تا ۳۵ سالدانلود
۳۷شرایط اعاده به کار جانبازان بازنشستهدانلود

دکمه بازگشت به بالا